top of page

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä


Harjunpään Taimisto
Haaparannantie 104, 64350 Karijoki
Y-tunnus: 1396562-9
Puh: 040 0160 971


2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö


Heidi Eriksson
Puh: 040 0160 971
Sähköposti: heidi.eriksson@perennat.fi


3. Rekisterin nimi


Harjunpään Taimiston rekisteri


4. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. asiakaspalvelun, tilausten, tarjouspyyntöjen,
sopimusten tai muiden kontaktien yhteydessä, niistä tiedoista, joita asiakas itse antaa
asiakaspalvelutilanteessa ja jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden, sivuston tai tuotteiden
käytöstä sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten arvontojen ja kilpailujen yhteydessä. Kaikki
asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään palveluiden toteuttamisessa ja
markkinoinnissa, kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun
kehittämisessä.


5. Rekisterin tietosisältö


Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja voidaan
tallettaa alla olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeellisia tietoja, jotka laajimmillaan
ovat:
- nimitiedot
- puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
- kontaktihistoria ja asiakkaan palvelujen käyttö
- asiakaspalvelutapahtumien tiedot
- tiedot maksusuorituksista
- muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat
tarpeellisia palvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi


6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8§:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde,
asiakkaan suostumus, asiakkaan Harjunpään Taimistolle antama toimeksianto tai Harjunpään Taimiston ja
asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien
toteuttaminen.
Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti
seuraaviin tarkoituksiin
- asiakassuhteen operatiivinen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen sekä asiakkaan palveleminen
- sivustojen, sekä tuotteiden tarjoaminen, tuottaminen, kehittäminen, parantaminen ja toimitus sekä
suojaaminen
- käyttäjäkohtainen mainonnan kohdentaminen
- maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
- rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja etämyynti
- rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen
- liiketoimintaan liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen
- sivustoihin ja palveluihin liittyvä viestintä
- sivustoja koskeva analysointi ja tilastointi
- sähköinen suoramarkkinointi
- sivustoon liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen
- väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
- muut vastaavat käyttötarkoitukset


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.


8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen takia osa rekisterin tiedoista saattaa sijaita Euroopan Unionin
ulkopuolisilla palvelimilla. Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, noudatetaan siirrossa
henkilötietolain säännöksiä.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Asiakasrekisterin tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan teknisin ja organisatorisin keinoin
asiattomien pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä,
muuttamiselta, luovuttamiselta ja siirtämiseltä suojaamiseksi.
Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Harjunpään Taimiston toimitiloissa ulkopuolisilta
henkilöiltä suojatuissa ja valvotuissa säilytystiloissa. Asiakasrekisterien tietoja kerätään tietokantoihin, jotka
on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin
tiloihin, joihin on pääsy vain palveluntuottajan henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Harjunpään
Taimiston palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja
työtehtävissään. Harjunpään Taimisto edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista
asiakastietojen salassapitoon.
Rekisterissä olevia tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen tai lakivelvoitteiden määrittelemän ajan,
jonka jälkeen ne poistetaan, arkistoidaan tai hävitetään.


10. Ilmoitusvelvollisuus


Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen
mukaisen aikataulun puitteissa. Tietoturvaloukkaukset sekä niihin liittyvät vaikutukset ja
korjaustoimenpiteet dokumentoidaan.


11. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus


Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia
virheellisen tiedon oikaisua. Kirjallisesta pyynnöstä toteutetaan tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai
poistetaan käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyn
henkilöllisyyden todentamiseksi tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna.
Tietojen tarkastus- ja päivitysasioissa tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.
Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa ja kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramainontaa ja muuta
suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakkaan kieltäessä suoramarkkinoinnin ei
hänelle kohdenneta suoramarkkinointia, mutta asiakas saa kuitenkin asiakassuhteen hoitamiseksi ja
palvelujen tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää.


12. Muutokset


Harjunpään Taimisto kehittää liiketoimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.
Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen.

bottom of page